Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

Цели на проекта

Чрез изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност да се повиши класа на енергийното потребление на системите за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци, с което да се осигурят по-добри условия за живот на местното население и по-високо качество на градската среда.

Специфични цели:

• Да се намали годишното потребление на първична енергия с 888 560 kWч./год.;
• Да се намалят емисиите на парникови газове с 1241 тона/годишно спестени емисии СО2 и се подобри качеството на въздуха в България;
• Да се повиши качеството на работната среда и живот на 43 242 души, жители на Община Ловеч, също така да се повиши пътната безопасност за пешеходците, да се намали умората на хората при шофиране и др.;
• Да се осигурят условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
• Подобряване на състоянието на околната среда, включително намалени разходи за здравеопазване, разходи за строителство на пречиствателни съоръжения, намалена вероятност за санкции от ЕК във връзка с опазване на околната среда.