Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image


ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ЛОВЕЧ И С. ДОЙРЕНЦИ”

Договор за БФП № BGENERGY-2.001-0101-007 от 14.03.2021 г.

ПРОГРАМА „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по
ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г. (ФМ на ЕИП 2014-2021)

ПРОЦЕДУРА № BGENERGY-2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“