Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

Очаквани резултати

• Повишаване на ЕЕ в Община Ловеч;
• Намаляване на крайното енергийно потребление, намаляване на разходите за енергия и косвено намаляване на парниковите газове;
• Подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на уличното осветление;
• Осигуряване на по-добра жизнена среда.