Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СМР

На 01.03.2022 г. от 10:00 часа в пресцентъра на БТА - гр. Ловеч се проведе пресконференция за стартиране на дейностите за СМР по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, Договор за БФП № BGENERGY-2.001-0101-007/14.03.2021 г., финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и осъществяван по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

На събитието присъстваха г-жа Корнелия Маринова - Кмет на Община Ловеч, г-н Мортен Педересен – представител на партньора по проекта MPENERGI AS Кралство Норвегия, инж. Матю Матев – управител на фирмата-изпълнител на СМР „Вемат“ ООД гр. Велико Търново, екипът за управление на проекта, служители от общинската администрация, медии.

Г-жа Маринова откри пресконференцията, като акцентира на важността на проекта за снижаване на разходите на общината, особено във връзка с постоянното повишаване на цените на електроенергията. Чрез кратка презентация ръководителят на проекта очерта строително-монтажните дейности, които предстои да се изпълнят. Те включват замяна на съществуващите конвенционални улични осветителни тела с 3 438 бр. високоефективни LED осветители, от които в гр. Ловеч - 2 704 бр. и в с. Дойренци - 734 бр.; въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление; въвеждане на мерки за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници чрез монтаж на фотоволтаична централа, която ще работи с хибридни инвертори и блoкове с акумулаторни батерии. Предвижда се електрическата енергия, произведена от ВЕИ, да е минимум 10.7 % от необходимата за уличното осветление на гр. Ловеч.

В заключение г-н Матев и г-н Педерсен изразиха подкрепа към навременния старт на проекта на Община Ловеч, като прогнозираха изпълнението му да доведе в максимална степен до повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в двете населени места и подобряване на условията на живот на населението.

20220301 105154

20220301 105332