Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

Дейности

Проектът включва дейности по:

• Замяна на съществуващите конвенционални улични и паркови осветителни тела с високоефективни LED осветители;
• Въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление;
• Въвеждане на мерки за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.