Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

ПОДМЯНАТА НА УЛИЧНОТОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. ЛОВЕЧ НАПРЕДВА

Модернизацията на уличното осветление в гр. Ловеч се извършва в рамките на проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, който се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. /ФМ на ЕИП 2014-2021 г./ Проектът има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци и да подобри условията на живот на населението.

Подмяната на уличното осветление в гр. Ловеч стартира в края на месец март и към настоящия момент са подменени повече от половината осветителни тела в гр. Ловеч. Изцяло са обновени кварталите Продимчец и Гозница. До края на месец август се очаква да бъде изградена и фотоволтаичната централа, която ще бъде разположена на покрива на сградата на бившето СПТУ „Дочо Пенков“, в северна индустриална зона.

 

Екип проект