Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПОДМЯНА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. ЛОВЕЧ И С. ДОЙРЕНЦИ

Община Ловеч на 3 февруари 2022 г., в качеството си на възложител, подписа договор за СМР с фирмата изпълнител „ВЕМАТ“ ЕООД гр. Велико Търново, след проведена процедура по ЗОП по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”. Договорът бе подписан от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и Матю Матев, управител на „ВЕМАТ“ ЕООД.

 „Във време, когато цените на тока ни принуждават да търсим крайни и спешни решения за справяне със ситуацията, ние предлагаме на гражданите екологично и иновативно решение със стартиране на строително-монтажните дейности по проекта“, коментира Корнелия Маринова.

Проектът е разработен по Процедура BGENERGY-2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и включва дейности по замяна на съществуващите конвенционални улични и паркови осветителни тела с 3438 бр. високоефективни LED осветители, въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление и на мерки за използване на енергия от ВЕИ. В проекта е предвидено използване на Възобновяеми енергийни източници за захранване на уличното осветление, като се използват соларни модули. На покрива на сградата на бившето СПТУ „Дочо Пенков“, в Северна индустриална зона, ще се монтира фотоволтаичнa централa, която ще работи с хибридни инвертори и блoкове с акумулаторни батерии. Енергията, събрана пред деня, ще бъде складирана в акумулаторните батерии и отвеждана към уличното осветление вечерно време. Предвижда се електрическата енергия, произведена от ВЕИ, да е минимум 10.7 % от необходимата за уличното осветление.

Проектът ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия, свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление. Очаква се намалено годишно потребление на първична енергия с 888 560 kWч/год; намалени емисии на парникови газове с 1241 тона/годишно и подобрено качеството на въздуха; повишено качество на работната среда и живот на 43 000 души, повишена пътна безопасност за пешеходците и др.

Общата стойност на проекта е 1 172 503,20 лева, представляващи 100 % БФП. Срокът за изпълнение на СМР е 360 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

След приключване на дейностите по проекта, ще бъдат достигнати 75 % енергийни спестявания. Очакванията са разходите за ел. енергия за улично осветление да спаднат приблизително до 90 хил. лв., като тази прогнозна цена е изчислена преди повишаването на цените на електрическата енергия.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова сподели още: „Изпълнението на проекта е дългосрочна инвестиция и вариант, който ще намали разхода ни за електроенергия в пъти. След реализиране на дейностите по проекта се очакват годишни намаления на емисиите на въглероден диоксид с 1240 тона, годишни енергийни спестявания от над 1050 мегаватчаса, както и първоначално предвидени годишни финансови спестявания за Община Ловеч от около 160 000 лева. Кризата с цената на електричеството, въпреки обявената възможност за  компенсации за общините, не позволява към момента да бъдат предвидени с точност стойностите на годишните финансови спестявания“.

DSC 0983

DSC 0992