Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ЛОВЕЧ И С. ДОЙРЕНЦИ"

На 27 септември 2021 г. от 10:00 часа в залата на Регионален пресклуб БТА - Ловеч се проведе начална пресконференция по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, Договор БФП № В6ЕИЕРСУ-2.001-0101-007/14.03.2021 г., финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. /ФМ на ЕИП 2014-2021 г.1 и се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС).
На събитието присъстваха Корнелия Маринова - Кмет на Община Ловеч, Главният архитект, директори на дирекции и експерти от администрацията на общината, представители на сдруженията на собствениците, журналисти.
Основна цел на проекта:
Чрез изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност да се повиши класа на енергийното потребление на системите за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци, с което да се осигурят по-добри условия за живот на местното население и по-високо качество на градската среда.
Специфични цели:
•Да се намали годишното потребление на първична енергия с 888 560 к\Л/ч./год.;
•Да се намалят емисиите на парникови газове с 1241 тона/годишно спестени емисии
СО2 и се подобри качеството на въздуха в България;
•Да се повиши качеството на работната среда и живот на 43 242 души, жители на Община Ловеч, също така да се повиши пътната безопасност за пешеходците, да се намали умората на хората при шофиране и др.;
•Да се осигурят условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
• Подобряване на състоянието на околната среда, включително намалени разходи за здравеопазване, разходи за строителство на пречиствателни съоръжения, намалена вероятност за санкции от ЕК във връзка с опазване на околната среда.
Проектът включва дейности по:
• Замяна на съществуващите конвенционални улични и паркови осветителни тела с високоефективни 1_ЕО осветители;
• Въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление;
• Въвеждане на мерки за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.