Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

МИНИСТЪРЪТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПОДПИСАХА АДБФП ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ЛОВЕЧ И С. ДОЙРЕНЦИ

На 14.03.2021 г. Кметът на Община Ловеч г-жа Корнелия Маринова, в качеството си на представляващ бенефициента, подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министъра на енергетиката, като представител на Програмния оператор на Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци, община Ловеч“ е разработен по Процедура BGENERGY - 2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“. Реализацията на проекта ще допринесе за постигането на общите цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и за укрепване на двустранните отношения между държавите донори и общините от Република България чрез финансов принос в сектор Изменение на климата и енергията от възобновяеми източници.

Проектът ще се реализира в сътрудничество с партньор от Кралство Норвегия - "ЕМПИЕНЕРДЖИ ООД" и е в пълно съответствие с общата цел на Процедурата, а именно да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да се подобрят условията на живот на населението. В проекта е предвидено използване на Възобновяеми енергийни източници за захранване на уличното осветление, като се използват соларни модули. На покрива на сградата на бившето СПТУ „Дочо Пенков“, в Северна индустриална зона, ще се монтира фотоволтаичнa централa, която ще работи с хибридни инвертори и блoкове с акумулаторни батерии. Енергията, събраната пред деня ще бъде складирана в акумулаторните батерии и отвеждана към уличното осветление вечерно време. Предвижда се електрическата енергия, произведена от ВЕИ, да е минимум 10.7 % от необходимата за уличното осветление.

Общата стойност на проекта е 1 172 503, 20 лева, представляващи 100 % БФП.

След приключване на дейностите по проекта, ще бъдат достигнати 75 % енергийни спестявания. Към 2018 г., на база разплатени фактури, общината е извършила разход от 354 202 лв. за година. Очакванията са тази стойност да спадне приблизително до 90 000 лв.

новина 1 1

новина 1 2