Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПОДМЯНА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЛОВЕЧ И ДОЙРЕНЦИ

На 12.09.2022 г. в Министерство на енергетиката Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова подписаха анекс към Административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци, община Ловеч“, сключен по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм. С анекса се удължава срока на договора от 18 на 25 месеца, за да се гарантират успешното приключване на дейностите по програмата, част от които е и проектът на Община Ловеч за подмяна на осветителните тела и изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди. На срещата присъства и министърът на енергетиката Росен Христов.

ПОДМЯНАТА НА УЛИЧНОТОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. ЛОВЕЧ НАПРЕДВА

Модернизацията на уличното осветление в гр. Ловеч се извършва в рамките на проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, който се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. /ФМ на ЕИП 2014-2021 г./ Проектът има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци и да подобри условията на живот на населението.

ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СМР

На 01.03.2022 г. от 10:00 часа в пресцентъра на БТА - гр. Ловеч се проведе пресконференция за стартиране на дейностите за СМР по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, Договор за БФП № BGENERGY-2.001-0101-007/14.03.2021 г., финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и осъществяван по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

На събитието присъстваха г-жа Корнелия Маринова - Кмет на Община Ловеч, г-н Мортен Педересен – представител на партньора по проекта MPENERGI AS Кралство Норвегия, инж. Матю Матев – управител на фирмата-изпълнител на СМР „Вемат“ ООД гр. Велико Търново, екипът за управление на проекта, служители от общинската администрация, медии.

Проведе се втора среща с норвежкия партньор по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”

В изпълнение на дейност 7 „Обмяна на опит, познания и добри практики между Община Ловеч и „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД“ по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”, АДБФП № BGENERGY-2.001-0101-007 от 14.03.2021 г., се проведе втората от трите предвидени работни срещи за обмяна на опит с партньора „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД, Кралство Норвегия.

В рамките на два поредни дни от 28.02 до 01.03.2022 г., г-н Мортен Педерсен - представител на „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД, представи добри практики при управлението на енергийната ефективност на обществени структури по проекти, реализирани от норвежката компания.